Ratlarda Oluşturulan Korozif Özofajitin Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücre Kullanımı

Author:

Number of pages: 1-8
Year-Number: 2014-Cilt: 28- Sayı: 1

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Çalışmamızın amacı, gönüllü bir donörün kemik iliğinden hücre kültürü ile mezenkimal kök hücre (MKH)’lerin elde edilerek işaretlenmesi ve daha sonra işaretlenmiş olan bu hücreleri korozif özofajit oluşturulmuş rat özofagusuna implante ederek etkilerini incelemektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Gönüllü erkek donörün kemik iliği aspirasyonu ile elde edilen hücreler, hücre kültürü ile 3 pasaj sonrasında akım sitometri ve hücresel farklılaşmayı (osteojenik ve adipojenik) incelemek için ikiye ayrıldı. Daha sonra hücreler 1,1’-Dioctadecyl-3,3,3’,3’-tetramethylindocarbocyanine (DiI) ile işaretlendi ve ratlara enjeksiyon için hazır hale getirildi. Toplam otuz adet Wistar-Albino cinsi erişkin dişi rat üç eşit gruba bölündü. Korozif özofajit modeli literatürde tanımlanmış olan standart %15’lik sodyum hidroksit (NaOH) ile oluşturuldu. Grup I (sham grubu): Kontrol grubu kabul edilip özofajit oluşturulmadı. Grup II: Sadece korozif özofajit modeli oluşturuldu. Grup III: Korozif özofajit oluşturulduktan iki saat sonra DiI ile işaretlenmiş MKH’ler özofagusa implante edildi. İmplantasyondan 21 gün sonra deney sonlandırıldı ve alınan özofagus doku örnekleri, histopatolojik hasar, stenoz indeksi (SI), DiI işaretli hücrelerin florasan mikroskopta görüntülenmesi ve Y kromozomu için floresan in situ hibridizasyon (FISH) yönlerinden incelendi. BULGULAR: Akım sitometri sonuçlarına göre elde edilen hücrelerin MKH oldukları gösterildi. Hücresel farklılaşma yöntemleri ile adipojenik ve osteojenik farklılaşma olduğu gösterildi. Histopatolojik incelemede fibrozis, inflamasyon ve nekroz ayrı ayrı değerlendirilmiş olup gruplar arasında sadece fibrozis sonuçları açısından anlamlı fark saptandı (p<0.05). SI açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. Florasan mikroskop incelemede özofagus epitelinde DiI ile işaretli hücreler görüldü. Son olarak, FISH yöntemi ile yapılan incelemede biri dışında diğer tüm ratlarda Y kromozumu gösterildi. TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Bu çalışma, MKH’lerin korozif özofajite bağlı zedelenmede epitele implante olabileceğini ve fibrozisi azaltarak kısmen iyileştirici bir rol oynayabileceğini desteklemiştir. Bununla beraber MKH implantasyonu diğer histopatolojik bulgular ve SI üzerine anlamlı bir etkide bulunmamış olup MKH’lerin bu amaçla kullanımı için daha ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: OBJECTIVE: The aim of this study was to procure mesenchymal stem cells (MSCs) in tissue culture taken from volunteer donor’s bone marrow which were marked and then investigate the efficacy of the marked cells on the model of corrosives esophagitis in rats. METHODS: Cell samples from a volunteer male human donor’s bone marrow aspiration were prepared for 3 weeks in the cell culture and then they were split in two for flow cytometry and differentiation (adipogenic and osteogenic). Before injection to the rats cells were marked with 1’-Dioctadecyl-3,3,3’,3’-tetramethylindocarbocyanine (DiI). Thirty Wistar-Albino female rats were divided into three equal groups. A standard corrosives esophagitis model was produced by 15% sodium hydroxide (NaOH). Group I (sham group): Only used 0.9% saline and did not form any esophagitis. Group II: Applied only corrosives esophagitis model. Group III: Applied corrosives esophagitis model and two hours later marked MSCs have been implanted. We assessed the esophageal tissue by measuring histopathologic damage, stenosis index (SI), for the cells with marked DiI by fluorescence microscope and fluorescence in situ hybridization (FISH) for Y chromosome. RESULTS: We have indicated MSCs with flow cytometry. We have represented adipogenic and osteogenic differentiation by using differentiation techniques. The histopathologic parameters were examined by fibrosis, inflammation and necrosis. There was a significant difference between the groups in fibrosis (p<0.05). There was not significant difference between the groups for SI. DiI marked stem cells were shown with examination by fluorescence microscope. Finally the Y chromosomes were determined in the esophageal tissue of rats by FISH analysis except one rat. DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: We sustained that after forming a corrosive esophagitis model in rats; MSCs can be implanted to esophageal epithelium and have partly curative effect by reducing fibrosis. There was any significant difference with other histopathologic findings. Therefore more detailed studies have needed using MSCs for this aim.

Keywords