Pankreatitli Olgularda deneyimimiz.

Author:

Year-Number: 2010-Cilt: 24- Sayı: 2
Number of pages: 71-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

AMAÇ: Amaç: Pediatrik hastalarda pankreatitin major nedenleri erişkinlerden farklıdır. Erişkinlerde safra yollarında taş ve alkol alımı iki temel etiyolojik faktör iken, çocuklardaki pankreatitte; travma, biliyer sistem hastalığı, farmakolojik ajanlar, heredite, enfeksiyonlar ve konjenital anomaliler rol oynamaktadır. Ayrıca vakaların %20’sini nedeni saptanamayan idiyopatik pankreatitler oluşturur. Bu çalışmadaki amacımız, kliniğimizde izlenen pankreatitli olguların etiyolojilerini ortaya koymak, tanı ve tedavi yaklaşımlarımız hakkındaki tecrübelerimizi aktarmaktır. YÖNTEMLER: Yöntem: Kliniğimizde 1994 - 2009 yılları arasında, yatırılarak tedavi edilen yaşları 4 ile 17 arasında değişen toplam 17 (n: 17) pankreatitli olgu retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, etiyolojik faktörler, tanı ve tedavi yaklaşımlarına göre değerlendirildi. BULGULAR: Bulgular: Olguların yaş ortalaması 10,8 (4-17) yıl bulundu. Hastaların 8’i erkek, 9’u kız idi. Serum amilaz düzeyi her hastada değerlendirildi. Bir olgu dışında tüm hastaların serum amilaz düzeyleri yüksekti. Derlediğimiz olgulardaki pankreatit etiyolojisi; Familiyal Hipertrigliseridemiyi (n: 3) (%17,6), kolelitiyazisi (n: 3) (%17,6), anti epileptik kullanımını (n: 2) (%11,8), travmayı (n: 4) (%23,5), kabakulak enfeksiyonunu (n: 1) (%5,9) ve Oddi sfinkter disfonksiyonunu (n: 1) (%5,9) içermekteydi. Hastalardan 3’ünde pankreatite neden olan faktör bulunamadı. İdiyopatik pankreatit olarak değerlendirildi (%17,6). Olgulardan ikisinin tedavisinde Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatikografi (ERCP) kullanıldı. Birine sfinkterotomi ve dilatasyon yapılırken diğerine ERCP eşliğinde stend yerleştirildi (%11,8). Travma sonrası pankreatit ile gelen bir olguda distal pankreatektomi (%5,9) yapıldı. Diğer ondört hasta konservatif izlem ile şifa buldu (%82,4). Hastaların takiplerinde beş olguda psödokist gelişti. Psödokistlerin biri spontan gerilerken, ikisi perkütan drenaj kateteri ile tedavi edildi. Diğer psödokistlerden biri duodenojejunal anostomoz ve kistojejunostomi ile diğeri distal pankreatektomi ile tedavi edildi. Safra kesesi taşı saptanan iki olguya elektif kolesistektomi yapıldı. SONUÇ: Sonuç: Günümüzde pankreatitli çocuklara acil laparatomi yaklaşımından uzaklaşılmıştır. Öncelikle konservatif izlem ve bu yaklaşımın takibinde gelişebilecek komplikasyonların tedavisi önce endoskopik girişim, gerekirse cerrahi tedavi şeklinde olmalıdır.

Keywords

Abstract

OBJECTIVE: Aim: Pancreatitis is commonly related to trauma, congenital duct anomalies, familial disorders, drugs and metabolic causes in children whereas it is usually related to biliary duct diseases and chronic alcoholism in adults. The aim of this study was to evaluate the pediatric patients with pancreatitis in terms of etiological factors and share our clinical experiences about the diagnosis and treatment modalities utilized in this particular population. METHODS: Material-Method: We retrospectively reviewed our seventeen patients with pancreatitis treated between 1994 and2009. They were evaluated by age, sex, etiological factors, diagnostically methods and treatment procedures. RESULTS: Results: Of the patients enrolled in the study, the mean age was 10,8 year and the male /female ratio was 8/9. The blood amylase level was evaluated in every patient. In this series, the encountered etiological factors were as follows: familial hipertriglyceridemia (n: 3), choledocholithiasis (n: 3), antiepileptic drugs (n: 2), trauma (n: 4), Mumps infection (n: 1), Sphincter of Oddi dysfunction (n: 1) and idiopathic (n: 3). We used ERCP procedure for two patients and distal pancreatectomy for one patient. The remaining fourteen patients were treated conservatively. CONCLUSION: Conclusion: There has recently been a tendency towards avoidance of emergency laparatomy for acute pancreatitis in children. An initial conservative approach should be carried out in this patient population. Endoscopic and open procedures might then be considered in treatment of the possible complications encountered during follow-up..

Keywords