Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı tedavisinde ESWL deneyimlerimiz

Author:

Year-Number: 2010-Cilt: 24- Sayı: 1
Number of pages: 12-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Beden dışı şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) işlemi, erişkin hastalarda son derece yaygın kullanılan, son yıllarda çocuklarda da kullanımı giderek artan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada böbrek ve üreter taşı nedeniyle ESWL yöntemi uygulanan çocuklarda tedavi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Aralık 2008 ile Aralık 2010 tarihleri arasında böbrek ve üreter taşı olan 89 çocuk hastanın toplam 91 renal ünitesine ESWL uygulandı. Yetmiş dokuz Renal ünitede böbrek, 12’sinde proksimal üreter taşı mevcuttu. Yaşları 1-16 olan (ortalaması: 6,98 yıl) olguların 52’si erkek (% 58,42), 37’si kız (% 41,57) idi. ESWL işlemi; 12 yaş altındaki (n: 71) hastalara genel anestezi veya sedoanaljezi uygulayarak, 12 yaş ve üstündeki (n: 18) olgulara ise intramuskuler analjezi uygulanarak yapıldı. İşlem sonrası 2 saat gözlem altında tutuldu. Hastalar 10-15 gün aralıklarla direk üriner sistem grafisi (DÜSG) ve üriner ultrasonografi (USG) ile kontrol edilerek gerekli görülen olgulara yine ESWL işlemi uygulandı. Hastalara uygulanan ESWL seans süresi 30-45 dk. idi. Bulgular: Toplam 91 renal ünitede tedavi sonuçlandı. Olgulardan 2’si işlem sonrası piyelonefrit atağı geçirdi ve hospitalize edilerek tedavi edildi. Hastaların 9’unda yapılan 3 seans ESWL sonunda taşsızlık sağlanamadı. Bu hastaların 4’üne perkütan nefrolitotomi (PNL), 3’üne URS ile litotripsi uygulanarak, 2 hastaya da açık cerrahi ile taşsızlık sağlandı. Çalışmamızda çocuklarda ESWL‘nin başarı (taşsızlık) oranı (82/91) % 90,10 olarak saptandı. Sonuç: ESWL, hastaların çabuk iyileşmesi, tedavinin günübirlik olarak uygulanabilmesi, yinelenebilmesi ve böbreğe çok az hasar vermesi gibi avantajları barındırmaktadır. Çocuklarda taş rekürrensinin yüksek olduğu düşünüldüğünde ESWL’nin özellikle çocuk hastalarda primer tedavi seçeneği olduğu kabul edilmelidir. Pediatrik taş hastalıklarının tedavisinde ESWL’nin etkili ve güvenilir bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

Keywords

Abstract

Investigation of ESWL in the treatment of urinary stones in children Purpose: Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) is a treatment procedure which is frequently used in adults and it is also getting more popular in the pediatric population. The aim of this study was to retrospectively evaluate the results of the treatment of renal and ureteral calculi in children using ESWL. Material and Methods: Between December 2008 and December 2010, 91 renal units of 89 patients with renal and ureteral calculi were treated with ESWL. There were 52 (58.42 %) male and 37 female (41.57 %) patients with a mean age of 6. 98 (range; 1-16 years). years The procedure was performed using general anesthesia or sedoanalgesia in patients under 12 years old and intramuscular analgesics in patients older than 12 years of age. Patients were also followed up on every 10-15 days on a regular basis with direct urinary system X-ray (KUB) and ultrasound screening (USG). ESWL was performed again in recalcitrant cases. The ESWL sessions lasted between 30 and 45 minutes. Results: Total of 91 renal units were treated with ESWL. In 9 patients, ESWL procedure was unsuccessful. Of these, 4 patients were treated with percutaneous nephrolithotomy (PNL), and 3 with lithotripsy using URS. Two of them were treated with open surgical procedures. In this study, the success rate (elimination of calculi) of ESWL was 90. 10 % (82/91). Conclusion: ESWL has many advantages such as rapid recovery time,application as an outpatient procedure with a minimal harm to renal parenchyma. It can also be performed more than once should the need arise. Taking higher recurrence rate of urinary system calculi in children into consideration, as a non-invasive procedure ESWL may be the standard treatment of choice in this patient population. We believe that ESWL is an effective and safe procedure in the management of urinary system calculi in pediatric patient population.

Keywords