Değerlendirenlerin değerlendirilmesi: Çocuk Cerrahisi Dergisi hakemlerinin Pubmed’teki birinci isim yazıları

Author:

Year-Number: 2007-Cilt: 21- Sayı: 2
Number of pages: 93-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

AMAÇ: Çalışmanın amacı elektronik tıbbi veri tabanı PUBMED’i kullanarak dergimiz hakemlerinin uluslararası birinci isim yayınlarını incelemektir. YÖNTEMLER: Çocuk cerrahisi dalının ülkemizdeki tek ve resmi süreli yayını olan Çocuk Cerrahisi Dergisi’nin kuruluşundan 2006 yılı başına dek geçen sürede danışma kurulunda bulunan akademik unvanlı 124 çocuk cerrahına ait birinci isim yayınlar PUBMED’te tarandı ve toplam yazı - yazar sayıları, yayın yapılan dergiler ile konu seçimleri açılarından ayrıntılı olarak incelendi. BULGULAR: Yazarlara ait toplam 1.062 yazı bulundu. Yazılarda adı geçen toplam Türk yazar sayısı: 1.745 (yazı başına 1.6 yazar), yabancı yazar sayısı 105 (tüm isimlerin % 5.6’sı). Çocuk Cerrahisi (ÇC) dergilerinde çıkan yazı sayısı 516 (% 48.5), farklı alanlardaki 147 ÇC dışı dergide çıkan yazı sayısı 546 (% 51.5)’ydı. En sık seçilen konular gastrointestinal sistem: 364 (% 34.2), üroloji: 275 (% 25.8), tümörler: 88 (% 8.2), travma: 84 (% 7.9), karın duvarı: 78 (% 7.3) ve enfeksiyonlar: 51 (% 4.8) olarak belirlendi. Birinci isim yazıların en sık yayınlandığı ÇC dergileri: J Pediatr Surg (JPS): 280, Eur J Pediatr Surg (EJPS): 130, Pediatr Surg International (PSI): 81’ken, ÇC dışı dergilerin alan dağılımı: üroloji: 157, çocuk: 138, genel cerrahi: 104, deneysel: 22, kalp-damar cerrahisi: 16, genel tıp: 14 şeklindeydi. En çok yazı çıkan ÇC dışı dergiler Turk J Pediatr: 38, Br J Urol: 19, Int Urol Nephrol: 15, BJU Int: 14 ve Surg Today: 14 olarak dikkati çekti. SONUÇ: Çalışmamız, dergi hakemlerimizin birinci isim yazılarının % 48.5 oranında çocuk cerrahisine ait dergilerde yayınlandığını; ÇC dergilerinden en sık JPS’nin, ÇC dışı dergilerden ise, Turk J Pediatr’ın yeğlendiğini ve en sık seçilen konuların gastrointestinal sistemle ilgili olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

OBJECTIVE: The aim of the study is to investigate the first name publications of the referees of theJournal of the Turkish Association of pediatric Surgeons using electronic database PUBMED. METHODS: The first name publications of 124 pediatric surgeons, who are the editorial consultants of the Turkish official pediatric surgery journal “Çocuk Cerrahisi Dergisi” from the beginning to 2006, were investigated by giving the first and family names as search option in PUBMED. The collected data were analysed in detail in regard to total author-publication number, publication journals and chosen topics. RESULTS: There were total 1062 publications. The number of Turkish authors: 1745 (1,6 author/publication), foreign authors: 105 (% 5.6). Publications in the pediatric surgery journals: 516 (% 48.5), publications in 147 non-pediatric surgery journals: 546 (% 51.5). The most common topics were: Gastrointestinal system: 364 (% 34.2), urology: 275 (% 25.8), oncology: 88 (% 8.2), trauma: 84 (% 7.9), abdominal wall: 78 (% 7.3) and infection: 51 (% 4.8). The most common pediatric surgery journals were: J Pediatric Surgery (JPS): 280, European J Pediatr Surg (EJPS): 130, Pediatric Surgery International (PSI): 81. The type of most common non-pediatric surgery journals were: urology: 157, pediatrics: 138, general surgery: 104, research: 22, cardiovascular surgery: 16, general medicine: 14. The most common non-pediatric surgery journals were Turk J Pediatr: 38, Br J Urol: 19, Int Urol Nephrol: 15, BJU Int: 14 and Surg Today: 14. CONCLUSION: The study demonstrated, that the first name pediatric surgical publications were published in 48,5% in the pediatric surgery journals. The most common published pediatric surgery journal was JPS, the most common non- pediatric surgery journal was Turk J Pediatr and the most common written topic was gastrointestinal system.

Keywords