Çocuklardaki Meckel divertikülünde Helikobakter pilori varlığı

Author:

Year-Number: 2004-Cilt: 18- Sayı: 3
Number of pages: 106-109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Meckel divertikülü ince bağırsağın en sık görülen doğumsal bozukluğudur. Bu divertikülde sıklıkla mide epiteli bulunur. Midenin mukus salgılayan hücrelerini enfekte eden Helikobakter pilori (H. pilori) ektopik mide epitelinde veya mide metaplazisi alanlarında da bulunabilir. Çalışmamızda çocuklarda ektopik mide epiteli bulunan Meckel divertiküllerinde H. pilori varlığını araştırdık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya çocuk hastalardan çıkarılan 18 adet Meckel divertikülü örneği alındı. Bu olguların parafin kesitleri yeniden değerlendirilerek Warthin-Starry gümüşleme yöntemi ile boyandı. BULGULAR: Olguların 12’si erkek ve 6’sı kız olup yaş ortalamaları 4.7 idi. Olguların tamamı semptomatik olup, en sık görülen semptom ağrıydı (12/18). Hastaların 10’unda heterotopik mide mukozası vardı. Heterotopik mide mukozası bulunan bu 10 olgunun 6’sında karın ağrısı, 4’ünde rektal kanama başlıca semptomlardı. Heterotopik mide mukozası bulunan hastaların 3’ünde H. pilori saptandı. Bunların 2’sinde karın ağrısı, 1’sinde ise rektal kanama vardı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Olgularımızda H. pilori varlığının ülser ve kanama oranını arttırmamış olduğu görüldü.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Meckel’s diverticulum is the most common congenital abnormality of the gastrointestinal tract. Gastric mucosa is usually present in Meckel’s diverticulum. Helicobacter pylori (H. pylori) can also be detected in ectopic or heterotopic gastric mucosa. The aim of this study is to investigate Helicobacter pylori colonization in heterotopic gastric mucosa of Meckel’s diverticulum in children. METHODS: A total of 18 cases who had undergone diverticulectomy at childhood were included in the study to search for the presence of H. pylori in Meckel’s diverticulum. The paraffin blocks of all the patients were evaluated and stained with Warthin-Starry silver stain. RESULTS: There were 12 male and 6 female patients with a mean age of 4.7. The most common symptom was abdominal pain (12/18). 10 out of 18 Meckel’s diverticulum had heterotopic gastric mucosa. In 6 patients abdominal pain and in 4 of 10 patients rectal bleeding was the main symptom. H. pylori was recognized in 3 of 10 cases which contained gastric mucosa. 2 of these 3 patients who were infected with H. pylori had presented with abdominal pain and 1 patient with rectal bleeding. DISCUSSION AND CONCLUSION: According to our results we suggest that H. pylori doesn’t play a role in the development of ulceration and bleeding in Meckel’s diverticulum with heterotopic gastric mucosa.

Keywords