Çocuk cerrahisinde total parenteral beslenme

Author:

Year-Number: 2002-Cilt: 16- Sayı: 2
Number of pages: 74-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Damar yolu ile beslenme (TPN), ağız yolu ile beslenmeleri imkansız, yetersiz veya zararlı olan hastalarda, protein ve enerji ihtiyacını karşılamak için, özellikle yenidoğan ve çocuk cerrahisi kliniklerinde, geniş kullanım alanına sahiptir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif olarak yapılan bu çalışma, kliniğimizde bir yıllık dönemde, gastrointestinal cerrahi uygulanan, geleneksel beslenmeyi tolere edemeyen ve periferik venöz kateter yoluyla TPN uygulanan, çoğunluğunu yenidoğan hastaların oluşturduğu 42 hastayı içermektedir. Hastalar yaş, altta yatan hastalık, TPN süresi, kilo alımı ve TPN ile ilişkili komplikasyonlar açısından değerlendirildi. BULGULAR: Hastaların 31’i (% 74) yenidoğan, 5’i (% 12) süt çocuğu ve 6’sı (% 14) büyük çocuktu. Hastaların hepsine major gastrointestinal sistem cerrahisi uygulanmıştı. Olgulara 7-89 gün arası (ortalama 19.5 gün) süre ile TPN verildi. Bu çalışmada TPN uygulaması süresince hastaların % 69’unda kilo alımı sağlandı. Hastaların % 12’sinin kilosunda değişiklik olmadı ve % 19’unda kilo kaybı oldu. Ortalama kilo alımı 11.5 gr/gün’dü. Üç hastada (% 7) TPN uygulamasına bağlı komplikasyon gelişti. Gözlenen komplikasyonlar trombositopeni, kolestaz ve nefrokalsinozisdi. Kateter kullanımına bağlı komplikasyon saptanmadı ve hiçbir hastada TPN kullanımı sonucu ölüm olmadı. TARTIŞMA ve SONUÇ: TPN solüsyonlarının steril şartlarda hazırlanması ve hastalara uygulanırken yeterli özenin gösterilmesi ile komplikasyonlar en aza indirilebilir. Periferik venöz kateter yoluyla TPN verilmesi, daha geleneksel beslenme metodlarını uygulamanın imkansız olduğu durumlarda, yenidoğan ve büyük çocuklarda, büyüme hızının sağlanmasına yardımcı, etkili ve hayat kurtarıcı bir yöntemdir. Hastalarımızın çoğunda yeterli kilo alımı sağlanması ve düşük komplikasyon oranı bu düşünceyi desteklemektedir.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Total parenteral nutrition (TPN) application has been widely used, especially in neonatal and pediatric surgery clinics, to provide protein and energy needs in patients whose enteral nutrition is impossible, insufficent or harmfull. METHODS: This is a prospective study comprising 42 patients, principally newborn patients, who underwent gastrointestinal surgery in our clinic during a one year period, who were unable to tolerate conventional feeding and were given TPN by a peripheral venous catheter. The patients were evaluated by age, underlying disease, TPN duration, weight gain, and TPN related complications. RESULTS: Thirtyone (74 %) of the patients were neonates, 5 (12 %) were infant and 6 (14 %) were older children. All of them had major gastrointestinal system surgical procedures. TPN was given for 7-89 days (mean 19.5 days). In this study weight gain during TPN was achieved in 69 % of patients. There was no change in weight of 12 % of the patients, and weight loss occured in 19 % of them. Mean weight gain was 11.5 g/day. 3 patients (7 %) had complications related to TPN. Complications were thrombocytopenia cholestasis and nephrocalcinosis. We did not encounter any complications related to catheter use and none of the patients died as a result of TPN. DISCUSSION AND CONCLUSION: Complications can be minimized by preparing TPN solutions in sterile conditions and by following guidelines during application to the patients. TPN, delivered by peripheral venous catheter, has been shown to be feasible and life saving in newborn and older children undergoing surgery and is helpful in maintenance of growth rates during the period when more conventional feeding methods are impossible. Sufficent weight gain and low complication rate in most of our patients support this opinion.

Keywords