Deneysel travmatik diyafragma rüptürü sonrası gelişen kardiyo-respiratuvar etkileri üzerine nitrik oksit prekürsörü L-Arginin’in etkisi

Author:

Year-Number: 2002-Cilt: 16- Sayı: 1
Number of pages: 16-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı deneysel diafragma rüptüründe kardiyo-respiratuar fonksiyonlar üzerine LArgininin koruyucu etkilerini incelemektir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 40 adet Sprague-Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Grup I (Sham kontrol); Sadece torakotomi yapıldı. Grup II, III ve IV'de sol torakotomi sonrası mide toraks içine çekildi ve insuflatör kullanılarak karın içi basıncı yükseltildi. GIII'de 45. dk'dan itibaren L-Arginine (L-Arg), G IV'de ise L-NAME verildi. Tüm gruplarda bazal, 30, 45 ve 60. dk'larda arteriyal kan basıncı, kalp atımı, arteriyal kan gazı (PaO2, PaCO2, pH), akciğer sintigrafi çalışması ve histopatolojik inceleme yapıldı. BULGULAR: GII sıçanlarda mide herniasyonu ve karın içi basıncının artırılmasından sonra GI ile karşılaştırılmasında PaO2, ve pH değerlerinde düşme ve PaCO2'de yükselme saptandı. GIII sıçanlarda L-Arg infüzyonu sonrası 60. dk'da ölçülen kan gazı değerlerinin GII'deki değerlerle karışlaştırılmasında ise PaO2, ve pH değerinde yükselme ve PaCO2'de düşme saptandı. GIV sıçanlarda L-NAME infüzyonu sonrası ölçülen kan gazı değerlerinin GII ile karşılaştırılmasında değişiklik saptanmadı. Akciğer sintigrafisinde GII, GIII ve GIV'de kontrol grubuna göre pulmoner aktivite tutulumunun azaldığı, GIII ile GII ve GIV'ün karşılaştırılmasında pulmoner aktivite tutulumunun belirgin arttığı saptandı. TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonucunda, sıçanlarda diafragma rüptürü sonrası akut dönemde organ herniasyonuna bağlı ortaya çıkan kardiyo-respiratuar bozukluklar üzerine NO prekürsörü L-Arginin iyileştirici yönde etkisinin olduğu gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: We studied the protective effects of L-Arginin on cardio-respiratory complications in a diaphragmatig rupture model consisting of 40 Sprague-Dawley rats in four groups. METHODS: In Group I, only thoracotomy was performed. In Group II, III and IV, following left thoracotomy, the stomach was pulled into thorax and the intraabdominal pressure was increased by an insufflator. L-Arginine (LArg) was given in GIII and L-NAME was given in GIV at the 45th minute of the study. The parameters such as arterial blood pressure (BP), heart rate (HR), arterial blood gases analysis (pO2, pCO2, pH) and pulmonary scintigraphy were measured at the baseline, 30th, 45th and 60th minutes of the study. The left lungs were extracted for histopathological examination. RESULTS: In the values of blood gases analysis following the performing herniation model the pO2 and pH values decreased and pCO2 values increased in GII in comparison with GI. The mean values of blood gases analysis in GIII following L-Arg infusion at the 60th minute of the study were found to be increased for pO2 and pH values and to be decreased for pCO2 values in comparison with the values of GII. Following L-NAME administration to the GIV, there was no difference found between GII and GIV. Pulmonary uptake decreased in GII, GIII and GIV when compared with GI, whereas pulmonary uptake in GIII was significantly increased in comparison with GII and GIV. DISCUSSION AND CONCLUSION: The use of the precursor of nitric oxide, LArginin, may provide protective effects on cardio-respiratory complications, in the acute period, of the thorax following to the traumatic rupture of diaphragm.

Keywords