Semptomatik yenidoğanlarda intestinal rotasyon anomalilerinin klinik ve radyolojik tanımlanması

Author:

Year-Number: 2002-Cilt: 16- Sayı: 1
Number of pages: 12-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

GİRİŞ ve AMAÇ: Yenidoğan döneminde malrotasyon olgularının tanınması genellikle zor olmamakla birlikte semptom ve bulguların çok belirgin olmadığı hastalardaki olası tanı gecikmeleri morbidite hatta mortaliteyi etkileyebilir. Bu geriye dönük çalışmada, kliniğimizde semptomatik malrotasyon nedeniyle tedavi edilen yenidoğan olgularının klinik ve radyolojik verileri değerlendirilerek bu bulguların erken tanıdaki değeri irdelenmiştir. YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1986-fiubat 1998 tarihleri arasında kliniğimizde malrotasyon nedeniyle tedavi edilen 27 yenidoğan hastanın verileri; tanı yaşları, yakınma ve fizik muayene bulguları, radyolojik muayene yöntemleri, ek anomaliler, malrotasyon tipi, eşlik eden intestinal volvulusun varlığı, cerrahi tedavi yöntemleri ve sonuçlar açısından değerlendirilmiştir. BULGULAR: Olgularımızın 20’si erkek, 7’si kız idi. Onaltı hastada belirtiler hayatın ilk haftası içinde (ortalama 11 gün) ortaya çıkmıştır. Safralı kusma olguların tümünde gözlenirken karın distansiyonu (7 olguda epigastrik, 6 olguda yaygın) en sık saptanan ikinci klinik bulgudur. Ayakta direkt batın grafisi (ADBG) tüm olgularda çekilmiş ve 21 olguda çift hava gölgesi, artmış mide gazı, distalde azalmış gaz gölgeleri gibi malrotasyonu düşündürecek intestinal tıkanma bulguları gözlenmiştir. Üst gastrointestinal sistem pasaj grafisi (ÜGSPG) 18 olguda yapılmış ve 16’sında duodenal tıkanma, mide ve duodenumda dilatasyon, distale azalmış geçiş gibi bulgular saptanmıştır. Altı olguda yapılan kontrastlı kolon incelemelerinin 5’inde yüksek yerleşimli çekum görülmüştür. Onüç olguda rotasyon anomalisi midgut volvulus ile birlikte olmasına karşın, sadece bir olguda iskemik barsak nedeniyle rezeksiyon gerekmiştir. TARTIŞMA ve SONUÇ: Safralı kusmaları olan semptomatik bir yenidoğanda ilk basamak radyolojik değerlendirme yöntemi olan ADBG, malrotasyona bağlı duodenal tıkanma ve volvulus tanısında çok değerli ve kolay uygulanabilir bir tanı aracıdır. Bunun ardından gerçekleştirilecek olan ÜGSPG kesin tanıya ulaşmada yardımcı olacaktır.

Keywords

Abstract

INTRODUCTION: Although the initial diagnosis of the neonates with malrotation is straightforward, possible delay in diagnosis, in whom the symptoms and signs are less typical, may lead to increased morbidity and mortality. In this retrospective study, we aimed to review the clinical and radiological charactheristics and investigate their diagnostic value, in our neonatal patients who were operated on with the diagnosis of primary intestinal malrotation. METHODS: Between January1986 and February 1998, 27 neonates with the diagnosis of primary malrotation were treated in our surgical department. These patients were evaluated by means of the age at the diagnosis, presenting symptoms and signs, radiological investigation methods, associated anomalies, type of the malrotation abnormality, association of intestinal volvulus, surgical treatment procedures and outcomes. RESULTS: Twenty out of 27 neonates were male and seven were female. In 16 cases the symptoms developed in the first week of life (mean 11 days). Bilious vomiting was present in all patients. Abdominal distention, which was the second prominent finding in this series, was generalized in 6 patients, and epigastric in 7. Erect abdominal plain X-rays, that were obtained in all cases, were positive in 21 out of 27 neonates for findings indicating obstruction due to malrotation such as augmented gastric air, double buble, and decreased amount of distal intestinal air. Upper gastrointestinal (UGI) contrast studies were performed in 18 patients and patterns of duodenal obstruction and dilated stomach and proximal duodenum were detected in 16 series. Barium enema were performed in 6 patients and high localization of the cecum was found in 5 of them. Although of midgut volvulus which was detected in association with rotational abnormality in 13 patients, intestinal resection was necessary in only one case with intestinal ischemia. DISCUSSION AND CONCLUSION: Erect plain radiograph of the abdomen is the first stage procedure for diagnosis of duodenal obstruction and volvulus due to intestinal malrotation in a symptomatic neonate with biliary emesis. Follow up UGI contrast series will help to confirm the diagnosis.

Keywords