Adolesanlarda Pilonidal Sinüs Cerrahisinde Limberg Flep ile Modifiye Limberg Flebin Karşılaştırılması

Author:

Number of pages: 117-123
Year-Number: 2021-Cilt: 35- Sayı:3

Abstract

Amaç: Pilonidal sinüs adolesan hasta grubunda oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Yetişkinlerde pilonidal sinüs hastalığını tedavi etmek için birçok teknik kullanılmış olmasına rağmen, çok az çalışma adolesan yaş grubunda uygulanan cerrahi tedavi yöntemlerini karşılaştırmıştır. Biz bu çalışmada, adolesan yaş grubunda, Limberg flep tekniği ile modifiye Limberg flep tekniğini karşılaştırdık. Yöntem: Bu çalışmada, Ocak 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında pilonidal sinüs nedeni ile opere edilen 21 adolesan hasta uygulanan cerrahi yönteme göre gruplandı. Hastaların demografik verileri, vücut kitle indeksi, hastaneye başvuru zamanı, medikal tedavi alma durumları, apse varlığı, sinüs sayısı, hastanede kalma süresi, dren çıkarılma zamanlaması, yara iyileşme süresi, yara yerinde maserasyon oluşumu, nüks oluşumu, yara yerinde akıntı olması, ağrısız oturma süresi, sosyal yaşama dönme süresi ve operasyon sonrası memnuniyetleri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Pilonidal sinüs nedeniyle opere edilen 21 hastadan 11 hastaya Limberg flep (A grubu) ve 10 hastaya modifiye Limberg flep (B grubu) tekniği uygulandı. A grubunda ortalama yaş 15.63±1.62 ve B grubunda ortalama yaş 14.30±1.70 olarak saptandı. Her iki grubun yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, başvuru süresi, medikal tedavi alma durumu, apse varlığı, sinüs sayısı, hastanede kalma süresi, drenin çıkarılma zamanı, yara iyileşme süresi, nüks, yara yerinde akıntı, ağrısız oturma süresi, sosyal yaşama dönme süresi ve hasta memnuniyeti açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Ancak, maserasyon, Limberg flep tekniği uygulanan grupta istatistiksel olarak daha yüksek saptandı. Sonuç: Adolesanlarda uygulanan modifiye Limberg flep tekniği, Limberg flep tekniğine göre maserasyon gibi postoperatif dönemde karşılaşılabilecek komplikasyonlar açısından daha güvenilir bir yöntemdir.

Keywords

Abstract

Objective: Pilonidal sinus is a common condition in the adolescent patient group. Although many techniques have been used to treat pilonidal sinus disease in adults, few studies have compared surgical treatment methods used in the adolescent age group. In this study, we compared the Limberg flap technique with the modified Limberg flap technique in the adolescent age group. Method: In this study, 21 adolescent patients who were operated for pilonidal sinus between January 2019 and February 2020 were grouped according to the surgical method applied. Demographic data of the patients, body mass index, time of admission to the hospital, medical treatment status, presence of abscess, number of sinuses, duration of hospitalization, timing of drain removal, wound healing time, maceration at the wound site, recurrence, wound discharge, painless sitting time, time to return to social life and post-operative satisfaction were analyzed retrospectively. Results: Limberg Flap (Group A) was applied to 11 patients and Modified Limberg Flap (Group B) technique was applied to 10 patients of 21 patients operated for pilonidal sinus. The mean age in group A was 15.63±1.62 and in group B, the mean age was 14.30±1.70. There was no statistically significant difference in terms of age, gender, body mass index, duration of application, medical treatment status, presence of abscess, number of sinuses, duration of hospitalization, time of drain removal, wound healing time, recurrence, wound discharge, painless sitting time, return to social life duration and patient satisfaction. However, maceration was statistically higher in the Limberg flap technique group. Conclusion: The modified Limberg flap technique applied in adolescents is a more reliable method compared to the Limberg flap technique in terms of postoperative complications such as maceration.

Keywords