Yenidoğan Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Diyafram Hernisi Üzerine Tirotropin Salgılatıcı Hormon, Glikokortikoid ve İnsülinin Etkileri

Author:

Number of pages: 111-116
Year-Number: 2021-Cilt: 35- Sayı:3

Abstract

Amaç: Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH), glukokortikoid ve insülinin deneysel olarak oluşturulan diyafram hernisi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Yöntem: Konjenital diyafram hernisi antenatal nitrofen uygulamasıyla oluşturuldu. Beş gebe rattan nitrofen verilmeyen ratın yavruları Kontrol Grubunu (KG), nitrofen verilen ratın yavruları Sham Grubunu (SG), nitrofen ve TRH verilen ratın yavruları TRH Grubunu (TRHG), nitrofen ve deksametazon verilen ratın yavruları Glukokortikoid Grubunu (GG) ve nitrofen ve insülin verilen ratın yavruları İnsülin Grubunu (IG) oluşturdu. Gestasyonun 21. gününde gruplarda sırasıyla 7, 7, 8, 10 ve 9 yavru doğdu. Yavru ratların Apgar skorları kaydedildikten sonra sakrifiye edilerek, diyafram defektleri değerlendirildi, akciğer dokuları tartıldı ve akciğer dokusu histolopatolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Apgar skoru ortancası gruplarda sırasıyla 5, 3, 4, 4 ve 5’ti. Apgar skorlarında TRHG ve IG grupları ile CG arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu. Diğer gruplarda diyafram defekt oranı SG Grubu’ndan daha azdı. En az diyafram defekti oranı (% 12.5) TRHG’de gözlendi. IG’deki ortalama akciğer ağırlığı CG’na en yakındı. Ortalama alveol ve bronş sayıları CG ve IG’de en yüksekti. Sonuç: Antenatal insülin uygulaması, diyafragma hernisi olan sıçanların Apgar skorları, akciğer ağırlıkları, alveol ve bronş sayıları üzerinde anlamlı pozitif etkiler göstermiştir. Bu çalışma, diyafragma hernisinde antenatal insülin uygulamasıyla ilgili yeni çalışmalara öncül olabilir.

Keywords

Abstract

Objective: To evaluate the effects of thyrotropin-releasing hormone (TRH), glucocorticoids and insulin on experimentally induced diaphragmatic hernia. Method: Congenital diaphragmatic hernia was induced by antenatal nitrofen administration. The offsprings of five pregnant rats were assigned into 5 groups; the control group (CG), the sham group (SG), the TRH group (nitrofen and TRH; TRHG), the glucocorticoid group (nitrofen and dexamethasone; GG) and the insulin group (nitrofen and insulin; IG). On gestational day 21, each mother rats gave birth to 7, 7, 8, 10 and 9 infants in the respective groups. After recording the Apgar scores, diaphragmatic defects were evaluated, lung tissues were weighed and histologically evaluated. Results: The median Apgar scores in the groups were 5, 3, 4, 4 and 5, respectively. The mean Apgar score in the Group TRHG or IG was not statistically significantly different from that of the Group CG. In all groups, the number of defects in the diaphragm was less than those of the Group SG. The lowest defect rate (12.5%) was observed in the Group TRHG. The closest lung weight to CG was observed in IG. The mean numbers of alveoli and bronchi were highest in the Groups CG and IG. Conclusion: Antenatal administration of insulin demonstrated significant improvements on Apgar scores, lung weights and the number of alveoli and bronchi of rats with diaphragmatic hernia. This study may lead to the new studies on antenatal insulin administration in diaphragmatic hernia.

Keywords