Propolisin Cerrahi Yara Enfeksiyonunu Engelleyerek Anastomoz İyileşmesine Katkısı

Author:

Number of pages: 103-110
Year-Number: 2021-Cilt: 35- Sayı:3

Abstract

Amaç: Yara yeri infeksiyonunu engelleyerek iyi bir yara iyileşmesinin sağlanması önemli bir cerrahi sorundur. Geçmişten günümüze kadar pek çok çeşit bitkisel ve hayvansal ürünler birçok hastalık ve yaraların tedavisinde tıbbi amaçlarla kullanılagelmiştir. Bunlardan birisi de propolistir. NORs (Nucleolus Organizer Regions=Çekirdekçik Oluşturan Bölgeler) hücrenin canlılık, metabolik aktivite ve proliferasyonun iyi bir göstergesidir. Bu çalışmada, deneysel olarak oluşturulan cerrahi yara modelinde proliferasyon indeksinin bir göstergesi olarak da kullanılabilen NOR proteinlerinden nukleolin, nukleofosmin ve UBTF gen ekspresyon düzeyleri ve propolisin yara yeri infeksiyonunu önleme ve anastomoz iyileşmesine katkısını değerlendirerek literatüre katkıda bulunmayı amaçladık. Yöntem: Bu deneysel çalışma; cerrahi yaralar sınıflamasına göre temiz ve temiz-kontamine yaralar oluşturularak planlandı. Sıçanlar Kontrol, Anastomoz, Fusidik asit+Anastomoz ve Propolis+Anastomoz olarak dört ana gruba ayrıldı. Toplam 4 hayvan grubu, her bir grupta sekizer adet ve toplamda 32 hayvan kullanıldı. Hayvanlarda yara yeri infeksiyon belirteç olarak hemogram ve anastomoz dokusunda NCL, NPM1 ve UBTF gen ekspresyon düzeyleri çalışılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Tüm gruplar dikkate alındığında, NCL (p=0,038), NPM1 (p=0,001) ve UBTF (p=0.000) gen ekspresyon düzeyleri için gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Tüm gruplar dikkate alındığında, cerrahi yara infeksiyonuna bağlı olarak, kan parametreleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit belirlendi (p<0.05). Sonuç: NCL, NPM1 ve UBTF gibi nükleolar proteinler; hücre homeostazının sürdürülmesi için önemli işlevlere sahiptir ve cerrahi yaralarda infeksiyonu engelleyerek anastomoz iyileşmesinin sağlanması için belirteç olarak kullanılabilir.

Keywords

Abstract

Objective: Providing good wound healing by preventing wound infection is an important surgical problem. From past to present, many kinds of herbal and animal products have been used for in the treatment of many diseases and wounds. One of them is propolis. NORs (Nucleolus Organizer Regions) is a good indicator of cell vitality, metabolic activity and proliferation. We aimed to detect Nucleolin, Nucleophosmin and Upstream Binding Transcription Factor gene expressions from NOR proteins, which can also be used as an indicator of proliferation index in the experimentally surgical wound model and contribution of propolis to anastomotic healing by preventing wound infection, thus we can contribute to the literature. Method: This experimental study was planned by creating clean and clean-contaminated wounds according to the surgical wounds classification. Rats were divided into four main groups as Control, Anastomosis, Fusidic acid + Anastomosis and Propolis + Anastomosis. A total of 4 groups of animals, eight in each group, and a total of 32 animals were used. NCL, NPM1 and UBTF gene expression levels at anastomosis tissue and hemogram were studied and compared in as the markers of wound infection in animals. Results: It was observed that there were statistically significant differences between the all groups in terms of NCL (p=0.038), NPM1 (p=0.001) and UBTF (p=0.001) gene expression levels and hemogram parameters. Considering all groups, a statistically significant differences were found between the groups in terms of blood parameters, depending on surgical wound infection (p <0.05). Conclusion: Nucleolar proteins such as NCL, NPM1 and UBTF have important functions in maintaining cell homeostasis and can be used as a marker to prevent infection in surgical wounds and to ensure anastomotic healing.

Keywords