Çocuk Cerrahisi Tezleri ve Tezlerden Üretilen Makalelerin Literatüre Katkısı

Author:

Year-Number: 2022-36, No 2
Number of pages: 37-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çocuk cerrahisi uzmanlık tezlerinin konularını, bilimsel dergilerde yayınlanma oranlarını ve yayın olan tezleri incelemek.

Gereç ve yöntem: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezinde 1 Ocak 2010 ile 01 Ocak 2021 yılları arasında yapılmış tüm çocuk cerrahisi uzmanlık tezleri incelendi. Bu tezlerin konusu, tezlerin içeriği, materyal ve metodolojisi, hangi organlar ve hastalıklar üzerine yapıldığı, yayın yapılan tezlerin hangi dergilerde yayınlandığı ve web of scince üzerinden kaç atıf aldığına ve impakt faktörleri araştırıldı. Tezler 2010-2014 yılları ile 2015-2020 yıllarını içerecek şekilde iki gruba ayrıldı ve gruplar karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 238 çocuk cerrahisi uzmanlık tezi 11 yıl içinde yapılmış ve tamamı çalışmaya dahil edildi. En çok 2012 yılında 33 (%13,9) tez yazılmıştır.  Deneysel 100 (%42), klinik 138 (%58) çalışma vardı. Klinik çalışmalardan 44(%31,8) prospektif, 94 (%68,2) tanesi retrospektif çalışmaydı. Bilimsel makale olarak 63 (%26,5) tez çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Bunların 37 tanesi Science Citation Index Expanded (SCİ-E), 8 tanesi yurtdışı hakemli dergilerde ve 18 tanesi yerli hakemli dergilerde yayınlanmıştır. SCİ-E yayınlanan 37 makaleden 22 (%59,5) tanesi deneyseldi. Son 6 yılda yapılan tezler ile daha öncesinde yapılan tezler karşılaştırıldığında, deneysel ve klinik çalışmalar açısından anlamlı farklılık yok iken, yayınlanma oranları öncesinde yapılan tezlerde yüksekti (p<0,05).

Sonuç: Çocuk cerrahisi tez konularının dağılımı ile ilgili yıllar içinde farklılık yoktur. Tezlerin bilimsel dergilerde yayınlanma oranı son yıllarda azalmıştır. Tez konusu olarak klinik çalışmalar daha çok tercih edilmektedir fakat deneysel çalışmalar SCİ-E dergilere daha çok kabul edilmektedir. Güncel tıbbi bilimsel yayınlar teknoloji ile gelişen sağlık uygulamalarına giderek önem vermektedir fakat bu değişim ve gelişim çocuk cerrahisi tez konularına yansımamaktadır.

Keywords

Abstract

Objective: We aimed to research pediatric surgery dissertations and their contributions to the literature.

Materials and methods: All pediatric surgery dissertation written between January 1, 2010 and January 01, 2021 in the Turkish National Thesis Center were examined. The subject of the dissertations, the number of citations and impact factors were investigated. Dissertations are divided into two groups in 2010-2014 and 2015-2020, respectively.

Results: A total of 238 pediatric surgery dissertations were written over 11 years. In 2012, 33 (13.9%) dissertations were written. There were 100 experimental (42%) and 138 (58%) clinical studies. Of the clinical studies, 44 (31.8%) were prospective studies and 94 (68.2%) were retrospective studies. As scientific articles, 63 (26.5%) theses were published in various journals. 37/63 of them have been published in Science Citation Index Expanded (SCI-E), 8/63 international peer-reviewed journals and 18/63 peer-reviewed domestic journals. SCI-E published 22/37 (59.5%) were experimental. When the two groups were compared, there was no significant difference in terms of experimental and clinical studies, while the rate of publication was higher in dissertations made before (p<0.05).

Conclusion: There is no difference in the distribution of dissertations topics over the years. The rate of publication of dissertations in scientific journals has decreased in recent years. Clinical studies are more, but experimental studies are more accepted to SCI-E journals. Current medical change and development could not be reflected in pediatric surgery dissertations topics.

Keywords