Antimikrobiyal Ajanlarla Kaplanmış Klostridial Kollajenazın Yanık Hastalarında Etkinliği

Author:

Year-Number: 2022-36, No 2
Number of pages: 34-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz

 Yanıklarda eskar oluşumu iyileşme sürecini sekteye uğratan ve genellikle cerrahi müdahale gerektiren bir durumdur. Cerrahiye alternatif olarak enzimatik debridman materyalleri yaygın ve etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Ancak bu materyaller bakteriyel kaynaklı olduğundan beraberinde antimikrobiyal maddelerin kullanımını kısıtlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı kollajenazın antimikrobiyal ajanlarla birlikte kullanımının etkisini sistemik inflamatuar yanıtları da gözlemlerken değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

 2011-2013 yılları arasında 2. derece derin yanıklı hastalar geriye dönük incelenmiştir. Toplam 78 hasta Kollajenaz grubu(K) ve kollajenazla birlikte kaplama(yama) şeklinde antimikrobiyal ajanın kullanıldığı Yama(Y) grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Demografik ve iyileşme verileri istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular

Cerrahi müdahale gerekliliği oranları K grubunda %29,2  ; Y grubunda %46,7  idi. Eskarın lizise uğrama zamanı K grubunda  ortalama 7,2 ± 3,3 ; Y grubunda 9,6± 2,8 gün idi. Ortalama epitelizasyon zamanı K grubunda 12,3 ± 5,8 ;  Y grubunda 13,4 ± 4,8 gün idi. Sistemik inflamatuar yanıt oranları K grubunda %27,1 ;  Y grubunda %43,3 idi. İstatistiksel açıdan anlamlı tek fark eskar lizisinin süresinde saptandı.

 Sonuç

 Yama metodu eskar lizisinde süreyi uzatabilse de debridman materyalinin etkisini inhibe etmemekte ve güvenle kullanılabilmektedir.

Keywords

Abstract

Abstract

Background

 Burn eschar treatment delays the healing period and usually needs surgical intervention. Alternatively, enzymatic debridement materials are widely used and effective. However, these agents are bacteria originated and this limits antimicrobial agent use.

In this study we aimed to evaluate the efficcacy of collegenase used with antimicrobial agents observing changes in systemic inflamatory symptoms .

Materials & Methods

 Superficial and deep second degree burn patients between 2011-2013 were examined retrospectively.78 patients were divided into 2 groups : Only collagenase group, and collagenase with antimicrobial agents (Patch method) group. Demographics and recovery data were recorded and statiscally analyzed.

Results

Surgical intervention ratios for Collagenase and Patch groups were 29.2 % , 46.7 % respectively. Mean escharolysis time in The Collagenase and The Patch groups were  7.2 ± 3.3 , 9,6± 2.8 days respectively. Mean time of epithelization start in Collagenase and Patch groups were  12.3 ± 5.8 , 13.4 ± 4.8 days respectively. Systemic inflammatory symptoms ratio in The Collagenase and the Patch group were 27.1%  and 43.3% respectively. The only statistically significant difference was on the time of escharolysis .

 Conclusion

 The Patch method delays escharolysis period, but does not inhibit it. So it can be used safely.

Keywords