Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri

Author:

Year-Number: 2022-36, No 2
Number of pages: 44-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş: Özofageal yabancı cisim (ÖYC) çocuklarda en sık acile başvuru nedenlerinden birisidir ve bir halk sağlığı sorunudur. ÖYC’lerin %75’i 5 yaşından küçük çocuklarda görülmektedir. 

Kliniğimizde ÖYC nedeniyle tedavi edilen hastaların demografik ve klinik özelliklerini sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Kliniğimizde Nisan 2018 ile Nisan 2022 tarihleri arasında ÖYC nedeniyle tedavi gören 113 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastalar 0-5 yaş arası, 5-10 yaş arası ve 10-17 yaş arası olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, yabancı cismin çeşidi, özofagusta hangi seviyede olduğu, yapılan işlem, komplikasyonlar ve ek hastalıklar açısından değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 4,28±3,05 (min:3 ay, max:17 yaş) ve erkek kız oranı 1.4’tü. Hastaların %62.8’i 5 yaşından küçüktü. Hastaların çoğu asemptomatik olmakla beraber en sık görülen semptom hipersalivasyondu. Yutulan yabancı cisim 76 hastada madeni paraydı. Yutulan yabancı cisimler ile gruplar arasında anlamlı fark saptandı (p=0,009). ÖYC’lerin %67,2’si özofagus 1.darlıkta saptandı. ÖYC’lerin %99,12’si başarı ile çıkartıldı.

Sonuç: Çocuklarda ÖYC zamanında tanı konulup tedavi edilmezse yaşamı tehdit edebilir. Özofagus 1.darlıktaki ÖYC’lerin çoğu magill klemp ile çıkartılabilir, daha distaldeki yabancı cisimler rijit özofagoskopi ile güvenle çıkartılabilir. Özellikle özofagus hastalığı (özofagus atrezisi onarımı, koroziv özofajit gibi) olan çocukların aileleri yabancı cisim yutmalara karşı uyarılmalıdır.

Keywords

Abstract

Introduction: Esophageal foreign body (EFB) is one of the most common causes of emergency admission in children and is a public health problem. 75% of EFBs are seen in children younger than 5 years old. We aimed to present the demographic and clinical characteristics of patients treated for EFBs in our clinic.

Material and Methods: The files of 113 patients who were treated for EFB in our clinic between April 2018 and April 2022 were reviewed retrospectively. The patients were divided into 3 groups as 0-5 years old, 5-10 years old and 10-17 years old. The age, gender, type of foreign body, level of the esophagus, the procedure performed, complications and additional diseases of the patients were evaluated.

Results: The mean age of the patients was 4.28±3.05 (min:3 months, max:17 years) and the male-female ratio was 1.4. 62.8% of the patients were younger than 5 years old. Although most of the patients were asymptomatic, the most common symptom was hypersalivation. Ingested foreign body was a metallic coin in 76 patients. There was a significant difference between the swallowed foreign bodies among the groups (p=0.009). 67.2% of EFBs were detected in the initial anatomical narrowing of the esophagus. 99.12% of EFBs were successfully removed.

Conclusion: If EFB in children is not diagnosed and treated on time, it can be life-threatening clinical condition. Most EFBs in esophageal 1st anatomical narrowing can be removed with Magill forceps, and foreign bodies that are lodged more distally can safely be removed via rigid esophagoscopy. Especially those families whose children have esophageal diseases such as esophageal atresia repair or a corrosive esophagitis sequel, should be warned against a foreign body ingestion.

Keywords